Algemene privacy verklaring

Algemene Privacy Verklaring

Massagepraktijk SouplessePlus (hierna “SouplessePlus’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

SouplessePlus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt o.a. met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn gegeven. Doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als SouplessePlus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

            Massagepraktijk SouplessePlus
            Montferland 1
            1447 EC Purmerend
            info@souplesseplus.nl
            telefoon: 06-13160240
            KvK nr: 57518971

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

SouplessePlus is een massagepraktijk waarbij cliënten verschillende (massage)behandelingen kunnen ondergaan. Deze behandelingen zijn na te lezen op de website (www.souplesseplus.nl). Om de behandelingen op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om, tijdens het intake gesprek, persoonsgegevens te verzamelen en deze vast te leggen.

Uw persoonsgegevens worden door SouplessePlus verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om u te kunnen contacteren indien dit noodzakelijk is;
 • om vast te stellen waardoor eventuele (lichamelijke) klachten zouden kunnen zijn ontstaan (sport-, vrije tijd- of werk gerelateerd);
 • om voortgang van de behandelingen te kunnen monitoren;   

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • (voor)naam, adres, postcode, plaatsnaam;
 • telefoonnummer en/of emailadres;
 • geboortedatum;
 • eventuele (sportieve) activiteiten;
 • overige medische aandoeningen en bijbehorend medicijngebruik.

De gegevens worden vastgelegd op een digitaal formulier en een handgeschreven kaart.
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Voor de gegevens die u aan ons geeft hebben wij geen verwerkingsovereenkomsten met andere partijen en zullen die daarom nooit vrijgeven.

Indien u zich aanmeldt als (nieuwe) cliënt via het emailadres van SouplessePlus vindt dit plaats in een beveiligde/encrypted omgeving.

Indien betaling via bankverkeer heeft plaatsgevonden is SouplessePlus uiteraard ook op de hoogte van uw IBAN-nummer. Deze wordt echter nergens extern vastgelegd en is alleen zichtbaar op de bankrekening, hetgeen uiteraard ook een beveiligde omgeving is. Deze gegevens worden nooit aan andere partijen vrijgegeven.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

SouplessePlus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.
Dit betekent dat gegevens maximaal 5 jaar na de laatste behandeling zullen worden verwijderd dan wel vernietigd.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Uw heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan in de privacy verklaring staat hoe u hierover contact met ons kunt opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of één van onze (eventuele) verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren en een kopie maken van uw legitimatiebewijs voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy verklaring

SouplessePlus kan haar privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen wij dan een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 10 mei 2018. Oudere versies van onze privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. U kunt contact opnemen als u deze wilt raadplegen.

 

Toestemming

Hierbij verklaar ik ___________________________________________________________________ dat ik bovenstaande Privacy Verklaring heb gelezen en heb kennisgenomen van de inhoud hiervan.

Ik verleen hierbij toestemming aan Massagepraktijk SouplessePlus voor het vastleggen van mijn persoonsgegevens zoals in bovenstaande verklaring is gesteld.

 

 

____________________                                                           ____________________
datum                                                                                                 handtekening